VISIE

Kapstok

 

VERBONDENHEID

Het woord “verbondenheid” heeft voor ons een drieledige betekenis:

  • Verbondenheid met God: Onze school maakt deel uit van het katholiek onderwijs. Daarom vinden we het belangrijk dat onze kinderen vertrouwd zijn met de waarden en normen van het Christendom. De integratie gebeurt expliciet tijdens de eigentijdse pastorale activiteiten, bijbelverhalen en sporadisch in andere leergebieden. Ook bieden we onze kinderen momenten van stilte, bezinning, zelfreflectie, gebed, rust, .... Vanuit Christelijke inspiratie gaat onze school in dialoog met oog voor diversiteit in onze samenleving, waardoor er ruimte is voor ontmoeting met iedereen.
  • Verbondenheid met elkaar: We zijn een kleine, familiale school waarin iedereen elkaar kent. Deze verbondenheid met elkaar willen we blijven koesteren. Dit doen we door aandacht te besteden aan het organiseren van klasoverschrijdende activiteiten en/of schoolinitiatieven zoals gezamenlijke vieringen, projecten (bv. voorleesweek, verkeersweek, musical, gedichtendag, …), peter-/meterschap tussen het zesde leerjaar en de peuterklas, gemeenschappelijke thema’s rond Oriëntatie op de Wereld, … We stimuleren de kinderen om zorg te dragen voor elkaar en versterken onze verbondenheid door op een warme, respectvolle manier om te gaan met anderen. Ook ouders worden met plezier betrokken bij het schoolgebeuren. Zo kan hen gevraagd worden om een uitstap mee te begeleiden, organiseren wij feestmomenten voor ouders, kunnen ze naar school komen om een meerwaarde te bieden in thema’s, kunnen zij middagateliers leiden, ...
  • Verbondenheid met de natuur: We leren onze kinderen zorgzaam omgaan met alles wat in de natuur en de omgeving leeft. Dit komt niet alleen aan bod tijdens de lessen Oriëntatie op de Wereld, maar wordt ook geïntegreerd in verschillende vakken, tijdens leeruitstappen of toevallige gebeurtenissen. We zoeken de natuur actief op en laten de kinderen ervaren, onderzoeken en waarderen. Zo willen we hen verwonderen over de natuur en hopen we om hen op te voeden tot jonge mensen die hiermee respectvol omgaan.

 

ORIËNTATIE OP DE WERELD

We trachten de kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld waarin ze leven. We bieden hen een waaier van (thematische) activiteiten aan waarin ze kunnen ervaren, exploreren, experimenteren, onderzoeken en vaststellen. In dit alles staat de leefwereld van het kind centraal. Zo leren we de leerlingen:

▫ bij te dragen tot het samenleven van mensen

▫ participeren in een brede waaier van bewegingscultuur (zoals spel, sport en beweging)

▫ het besef van tijd en de historische evolutie

▫ de (geografische) omgeving dichtbij, maar ook veraf

▫ ontdekken wat de wereld van techniek kan betekenen

▫ verbonden zijn met de natuur

 

OPVOEDING

Om kinderen te kunnen begeleiden naar een mooie en gelukkige toekomst, waarin waarden en normen centraal staan, vinden we het belangrijk dat we gedeeld verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van onze leerlingen. Samen met leerkrachten, directie, ouders, ouderraad, schoolbestuur en externe partners willen we hier met de kinderen aan werken. Ook de kinderen kunnen onderling van elkaar leren. Als team gaan we aan de slag!

Communicatie en samenwerking – zowel formeel als informeel – zijn fundamentele hoekstenen van de pedagogische werking van onze scholengemeenschap.

 

RESPECT

Een warme en pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling, maar ook tussen leerlingen onderling begint bij wederzijds respect. Respect omvat verschillende aspecten, zoals respect voor elkaar, voor (didactische) materialen en infrastructuur en voor afspraken en regels.

Om tot een respectvolle relatie te komen is communicatie belangrijk. Zo gaan we in interactie bij conflicten om de leerlingen oplossingsgericht te leren denken. Daarbij is het ook noodzakelijk rekening te houden met elkaars gevoelens om zo elkaar beter te begrijpen.

 

ZILL

Basisschool Voorzienigheid baseert zich op de gelegitimeerde doelen van het vernieuwde leerplan Zin In Leren! Zin in Leven! (ZILL). Daarbij werken we aan de harmonische en totale ontwikkeling van elk kind door te vertrekken vanuit een goed gelegde focus, waarbij de leerlingen, de context en het leerplan van belang zijn. Dit gebeurt zowel op vlak van de persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkeling.

 

INDIVIDU

In een warme, familiale omgeving van geborgenheid en verbondenheid geven wij elk kind de kans om maximaal te groeien tot een volwaardig en uniek individu. Ieder kind is anders. Met zijn eigen mogelijkheden, beperkingen of vragen en problemen kan het rekenen op onze zorg. In deze zorg worden niet alleen cognitieve, persoonsgebonden en sociale vaardigheden versterkt, maar streven we er ook naar om het welbevinden van ieder kind centraal te stellen.

Wij zijn dan ook een kleine school met een groot hart voor elk kind.

 

EIGENHEID

Onze familiale school situeert zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit brengt verschillende culturen en achtergronden samen. Toch typeren de kleinschaligheid en ligging de eigenheid van onze school.

 

NEDERLANDSTALIG

We zijn een Nederlandstalige school in een meertalige gemeenschap. Aan het einde van de basisschool willen we ernaar streven om onze kinderen voldoende bagage van de Nederlandse taal mee te geven.

Alle communicatie, zowel schriftelijk als mondeling, verloopt in het Nederlands. Wanneer we merken dat de boodschap niet correct en duidelijk overgebracht kan worden in het Nederlands, wordt de hulp van een tolk ingeroepen. We vragen aan ouders om binnen hun netwerk op zoek te gaan naar een Nederlandstalige vertaler. Daarnaast verwachten wij dat ouders inspanningen doen om minstens een basis van het Nederlands te spreken wanneer ze de school binnenstappen. Zo is het bovendien noodzakelijk dat er thuis ook aandacht aan de Nederlandse taal gegeven wordt (bijvoorbeeld via hobby’s, kampen, rituelen, …). Op die manier dragen we eenzelfde visie op vlak van taal en is er een wisselwerking tussen school en thuis.

 

INSPRAAK

We houden graag rekening met ideeën en meningen van anderen. We staan dagelijks klaar voor leerlingen en ouders om in dialoog te gaan. Zo is de school steeds bereikbaar via telefoon of ons communicatiemiddel Smartschool. Tijdens praat- of kringmomenten in de klas en de maandelijkse leerlingenraad leren we de kinderen hun mening, gevoelens en ideeën op een gepaste manier verwoorden. Zo gaan we samen aan de slag om die informatie uit te werken. Ook ouders hebben de mogelijkheid tot inspraak via een tweemaandelijkse ouderraad.

 

GROEIKANSEN

Het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Zo kijken we naar de ontwikkelingskansen van alle kinderen, opdat zij blijven groeien op hun eigen tempo en op hun eigen niveau.

De totale ontwikkeling wordt steeds in beeld gebracht om tijdig zorgvragen aan te pakken. Op die manier kunnen we snel inspelen op de noden van de kinderen om hen te helpen en te begeleiden.

In het bijzonder willen wij extra kansen creëren voor en ondersteuning bieden aan alle kinderen die het nodig hebben. We willen elk kind namelijk voorbereiden op een goede toekomst.

 

HART

Onze schoolvisie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Zusters Annuntiaten van Heverlee waarin het motto “Het gezag van het hart doet wonderen” centraal staat.

Dit wil zeggen dat kinderen op school of in de klas terecht kunnen met al hun emoties. De leerkracht is de spilfiguur van de klas. Hij/zij waardeert en motiveert de kinderen, zodat zij zich goed en aanvaard voelen bij hem/haar. Als kinderen zich veilig voelen, zijn ze ook betrokken en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

 

ENTHOUSIASME

“Team Voorzienigheid” straalt enthousiasme uit en wil graag het beste van zichzelf laten zien. Elke leerkracht heeft zijn/haar talenten die we samenbundelen tot een volwaardig en complementair team. Zo leren we van elkaar door o.a. materialen te delen en doelgericht samen te werken. Deze positiviteit trachten we dan ook over te brengen naar de kinderen. Op die manier wil onze school een positieve ontmoetingsplaats zijn voor alle leerkrachten en leerlingen. Als er enthousiasme/zin/inzet/motivatie is, kunnen we samen veel verwezenlijken.

 

INCLUSIE

Doorheen de jaren merken we dat het schoolpubliek diverser wordt. Inclusie of inclusief onderwijs gaat dan ook uit van diversiteit. Elk kind is uniek. Hier proberen we steeds op in te spelen door rekening te houden met de individuele noden en behoeften van de leerlingen.

Om tot een krachtige leeromgeving te komen, waarin elk kind optimaal kan groeien, werkt de klasleerkracht via een handelingsgerichte aanpak nauw samen met de interne ondersteuner en de zorgcoördinator. Zij hebben meermaals formeel of informeel overleg om alle noden in kaart te brengen, op te volgen en indien nodig bij te sturen. Elke leerling heeft namelijk recht op ondersteuning. Dit wordt bij ons op verschillende manieren ingericht. Voorbeelden hiervan zijn: klassikaal, co-teaching, in groepjes, individueel, 3 of 4-sporenbeleid, preteaching, ... Naargelang de ondersteuningsbehoeften kunnen er ook redelijke aanpassingen voorzien worden, zodat het kind optimaal kan ontwikkelen.

Naast interne ondersteuning maken we ook gebruik van de expertise van externe partners: CLB, pedagogische begeleidingsdienst, ondersteuningsnetwerk, ...

 

DUURZAAM SAMENLEVEN

Wij willen leerlingen uitdagen om bewust om te gaan met elkaar, de natuur en gebeurtenissen in de wereld en zo bijdragen tot een zinvolle samenleving. Dit doen we onder andere door materialen (zoals speelgoed en kosteloos materiaal) een tweede leven te geven, door kritisch stil te staan bij de actualiteit, door aandacht te schenken aan elkaars talenten en zorgen, door attent te zijn voor een gezonde en milieuvriendelijke levensstijl.

 

Met dit alles beoogt vrije basisschool Voorzienigheid kwaliteitsvol onderwijs!